ප්‍රජා මුලුතැන්ගෙය පරිසර සංරක්ෂණය හා ප්‍රජා සහභාගීත්වය එක්තැන් වූ සමාජ ප්‍රාග්ධනයකි

Show simple item record

dc.contributor.author Jayasekara, D. M.
dc.date.accessioned 2023-04-10T03:27:59Z
dc.date.available 2023-04-10T03:27:59Z
dc.identifier.citation Soba:p.31-32
dc.identifier.issn 1800-4253
dc.identifier.uri http://envmin.nsf.gov.lk/handle/1/810
dc.language.iso Sinhala
dc.publisher Ministry of Environment and natural Resources:Colombo
dc.subject Social Sciences
dc.subject Community Kitchen
dc.subject Environmental Conservation
dc.title ප්‍රජා මුලුතැන්ගෙය පරිසර සංරක්ෂණය හා ප්‍රජා සහභාගීත්වය එක්තැන් වූ සමාජ ප්‍රාග්ධනයකි
dc.title.alternative prajaa muluthAngeya parisara sa\nrakShaNaya haa prajaa sahabhaageethwaya ekthAn wuu samaaja praagDhanayaki
dc.type Article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account