අලි මිනිස් ගැටුමට විකල්ප විසඳුමක්

Show simple item record

dc.contributor.author Gunarathne, L.H.P.
dc.date.accessioned 2023-04-10T03:27:59Z
dc.date.available 2023-04-10T03:27:59Z
dc.identifier.citation Soba:p.27-30
dc.identifier.issn 1800-4253
dc.identifier.uri http://envmin.nsf.gov.lk/handle/1/809
dc.language.iso Sinhala
dc.publisher Ministry of Environment and Natural Resources:Colombo
dc.subject Environmental Sciences
dc.subject Human Elephant Conflict
dc.title අලි මිනිස් ගැටුමට විකල්ප විසඳුමක්
dc.title.alternative ali minis gAtumata wikalpa wisanndhumak
dc.type Article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account