ස්වාභාවික ගොවිතැන සඳහා බීජ බෝල තාක්ෂණය

Show simple item record

dc.contributor.author Randeni, L.
dc.date.accessioned 2023-04-10T03:27:58Z
dc.date.available 2023-04-10T03:27:58Z
dc.identifier.citation Soba:p.24-26
dc.identifier.issn 1800-4253
dc.identifier.uri http://envmin.nsf.gov.lk/handle/1/808
dc.language.iso Sinhala
dc.publisher Ministry of Environment and Natural Resources:Colombo
dc.subject Agriculture
dc.subject Natural Farming
dc.title ස්වාභාවික ගොවිතැන සඳහා බීජ බෝල තාක්ෂණය
dc.title.alternative swaabhaawika govithAna sanndhahaa beeja boela thaakShaNaya
dc.type Article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account