ප්‍රථිවන රෝපණය නායයෑම් අවම කිරීමට එකම විකල්පයද?

Show simple item record

dc.contributor.author Ariyarathne, H.G.S.
dc.date.accessioned 2023-04-10T03:27:57Z
dc.date.available 2023-04-10T03:27:57Z
dc.identifier.citation Soba:p.22-23
dc.identifier.issn 1800-4253
dc.identifier.uri http://envmin.nsf.gov.lk/handle/1/807
dc.language.iso Sinhala
dc.publisher Ministry of Environment and Natural Resources:Colombo
dc.subject Soil Science
dc.subject Soil Erosion
dc.subject Reforestation
dc.title ප්‍රථිවන රෝපණය නායයෑම් අවම කිරීමට එකම විකල්පයද?
dc.title.alternative praThiwana roepaNaya naayayaem awama kireemata ekama wikalpayadha?
dc.type Article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account