කාන්තාව හා ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණ

Show simple item record

dc.contributor.author Madanayake, T.
dc.date.accessioned 2023-04-10T03:27:57Z
dc.date.available 2023-04-10T03:27:57Z
dc.identifier.citation Soba:p.18-21
dc.identifier.issn 1800-4253
dc.identifier.uri http://envmin.nsf.gov.lk/handle/1/806
dc.language.iso Sinhala
dc.publisher Ministry of Environment and Natural Resources:Colombo
dc.subject Biodiversity
dc.subject Women
dc.subject India
dc.title කාන්තාව හා ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණ
dc.title.alternative kaanthaawa haa jIwa wiwiDhathwa sa\nrakShaNa
dc.type Article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account